วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

Future Perfect Tense12


โครงสร้าง

      S + will /shall + have + been + Ving

หลักการใช้ 

        Tense นี้มีวิธีใช้เหมือนกับ Future Perfect ต่างกันตรงที่ว่า เราใช้ Tense นี้ก็เพื่อเน้นว่าการกระทำได้ดำเนิน
          ต่อเนื่องกันไปเมื่อถึงเวลานั้นการกระทำนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่และจะดำเนินต่อไปอีก เช่น
                  - By 2005 we'll have been living in Lampang for ten years.
                        (เมื่อถึงปี 2005 เราจะอาศัยอยู่ในลำปางครบ 10 ปี = We came to live in Lampang in 1995.
                         We shall probably continue living in Lampang after 2005.)

                   - When we finish M.6, we 'll have been studying English for twelve years.
                          (เมื่อเราจบชั้น ม.6 เราจะเรียนภาษาอังกฤษครบ 12 ปี = We studied English in the past
                           and 
after we finish M.6 we probably continue studying English.)

                   - It will have been raining for one hour if it doesn't stop by four o'clock.
                           (ฝนจะตกได้ครบ 1 ชั่วโมง ถ้ามันยังไม่หยุดตกภายใน 4 โมงนี้ = It started raining at three o'clock
                            and it probably continue raining after that.)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น